Koronavírus kamarai tájékoztató 49.

 

A június 9-én közzétett 48. számú kamarai tájékoztató végén jeleztem, hogy a járvány lecsengése miatt és a veszélyhelyzeti intézkedések kivezetéséhez kapcsolódó várható intézkedésekre tekintettel ezeket a tájékoztatókat nem folytatom. Azonban az elmúlt napok jogszabályi változásai miatt sokan kérték még egy tájékoztató közzétételét.

 

 

1. A Magyar Közlöny 144. számában június 17-én jelent meg az „A veszélyhelyzet megszüntetéséről” szóló 2020. évi LVII. törvény (MK 144/2020). A törvény értelmében
-  az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet szüntesse meg,
-  a veszélyhelyzet megszűnésekor hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény,
-  a veszélyhelyzet megszűnésének napját a miniszterelnök a közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

 

2. A Magyar Közlöny 144. számában június 17-én jelent meg a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről (MK 144/2020). A törvény gyógyszerellátást érintő fontosabb rendelkezései:
- Szakképzés iskolában történő megszervezése esetén a 2019/2020. tanév – az iskola vezetőjének döntése szerint – befejezhető a veszélyhelyzetet megelőző munkarend mellett távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként.
-  A veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020. augusztus 31-éig megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként.
-  A 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségnek, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (1) bekezdése szerint az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig lehet eleget tenni. (Az adó- és járulékfizetési és bevallási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos további könnyítések – pl. kiva, iparűzési adó – a törvény 33., 34., 41., 42. §-ában részletesen szerepelnek.)
-  A pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz 2020. december 31. napjáig erős ügyfél-hitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.
-  Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, a nyilvántartás érvényességi ideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 nappal meghosszabbodik.
-  A koronavírus járvány terjedésének csökkentése érdekében a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja (84. §).
- Telemedicina keretében nyújtható szolgáltatás t.k. gyógyszer rendelése [85. § (3) bek. f) pont]. Ezt az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon dokumentálja, valamint kialakítja az erre vonatkozó intézményi protokollját. Az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának keretei között a telemedicinális szolgáltatások kapcsán felmerült költségek érvényesíthetőek. A telemedicinális tevékenység a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig alkalmazható (85. §).
-  A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok a 105-114. §-okban kerültek rögzítésre.
-  A köztestületekre (így a Magyar Gyógyszerészi Kamarára is) vonatkozó eltérő rendelkezések a 119-121. §-okban kerültek rögzítésre – ezzel a későbbiekben külön tájékoztatóban foglalkozunk.
-  Változott az orvostechnikai eszköz definíciója (307. és 308. §).
- Az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján a Kormány rendeletében egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el (ennek részletes szabályozása a 313-321. §-okban került rögzítésre – ezzel a későbbiekben külön is foglalkozunk).
-  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényt a 339-343. §-okban módosítja (lényegében átvéve az off label gyógyszerrendelés és az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás egészségügyi veszélyhelyzet alatt módosított szabályozását).
-  A törvény gyógyszerészettel összefüggő rendelkezései a veszélyhelyzet napjának megszűnésével lépnek hatályba.

 

3. A Magyar Közlöny 145. számában jelent meg június 17-én a Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről. E szerint
-  a Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet június 18-i hatállyal megszünteti és
-  hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, továbbá
 megszűntek az idősek védelmét szolgáló idősávra vonatkozó rendelkezések is.

 

4. A Magyar Közlöny 145. számában jelent meg június 17-én a Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültség bevezetéséről. E szerint
a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be és a fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

 

5. A Magyar Közlöny 145. számában jelent meg június 17-én a Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről. E szerint
mindenki köteles a tömegközlekedésben és az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

 

6. A Magyar Közlöny 145. számában jelent meg június 17-én a Kormány 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról. E szerint
a stratégiai jelentőségű magyarországi székhelyű gazdasági társaságok közé tartoznak a 46-os TEÁOR besorolású nagykereskedelmi és a 47-es TEÁOR besorolású kiskereskedelmi tevékenységi körök.

 

7. A Magyar Közlöny 145. számában jelent meg június 17-én az emberi erőforrások minisztere 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelete egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról. E szerint
-  hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 23/C. § (3) bekezdése („A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”),
-  továbbra is forgalmazhatók gyógyszertárakban az egyéni védőeszköznek minősülő FFP1, FFP2 és FFP3 szűrőosztályú légzésvédők.

 

Megjegyzés:

 

A fenti rendelkezések közül a Taj-szám bemondásra alapozó gyógyszerkiváltás szabályainak értelmezése okozhat nehézséget. Ehhez kapcsolódóan az alábbiakat érdemes figyelembe venni:

1. Március 13-án (két nappal a veszélyhelyzet kihirdetése után) került be az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletbe a TAJ-szám bemondásra alapozott gyógyszerkiváltás lehetősége az alábbi szöveggel:
„20/D. § (1) A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.
(2) A gyógyszer kiadója az (1) bekezdés szerinti adatokat elektronikusan rögzíti.”

 

2. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 84. §-a szerint „A koronavírus járvány terjedésének csökkentése érdekében a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.”

 

A Taj-szám bemondásra alapozott gyógyszerkiváltás törvényi szintű megerősítése nem írja elő a gyógyszertárnak, hogy a gyógyszer kiváltójának a természetes személyazonosító adatait elektronikusan rögzítse. Azonban érdemes figyelembe venni a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 20/A § (4) bekezdését. E szerint „Ha a gyógyszerrendelés elektronikus vényen történt, a gyógyszer kiadója a 9. számú melléklet szerinti kiadási igazolást készít, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson a gyógyszert kiváltó személy aláírásával vagy az aláírást rögzítő eszközzel vagy a jogosult átvevő személyét igazoló azonosítóval elismerteti.”

 

A jogszabály nem írja elő, de nem is tiltja, hogy – ha a gyógyszertár indokoltnak tartja – a jogszabályi minimumon felül is rögzítse a Taj-szám bemondásra gyógyszert kiváltó személy olyan adatát, amelynek hiányában a kiváltó személy később egyértelműen nem azonosítható be. A gyógyszertárnak mindig szem előtt kell tartania, hogy (1) érvényesüljön a gyógyszerbiztonság (tehát egy esetleges gyógyszercsere esetén a kiváltó személy felderíthető legyen), (2) tudja igazolni, hogy a dupla kiváltás esetén a gyógyszertárban szabályosan megtörtént a gyógyszer kiszolgáltatása és (3) az esetleges visszaélésekhez kapcsolódóan a kiváltó személy későbbi beazonosításához szükséges adatokkal rendelkezzék.

 

Ezért javasolható, hogy a gyógyszertár a betege és saját biztonsága érdekében, a Taj-szám bemondásra történő gyógyszerkiváltás során, a gyógyszer kiváltójának beazonosításához minimálisan szükséges adatot (pl. Taj-szám, szig-szám) visszakereshetően rögzítse. Ez adatvédelmi szempontból sem kifogásolható, mert a kiváltó személy személyazonosító adata az ő „kifejezett beleegyezésével” kerül ilyenkor rögzítésre.

 

Végezetül: a Kamara elnöksége nevében és a Területi Elnökök Értekezlete megbízásából ez úton köszönöm minden gyógyszerésznek és (szak)asszisztensnek az elmúlt hónapokban végzett munkáját és helytállását.

 

Budapest, 2020. június 19.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

HET 2019 023xOK

MGYK Országos Szervezet

Oldalletöltések száma: 5841847

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo