Slider_2_1
Slider2_2
Slider_5_2
Slider7_2
Slider2_1
Slider2_0
Previous Next

A gyógyszerészetet érintő törvénymódosításokról

 

Az Országgyűlés május 3-i ülésén megszavazta és a Magyar Közlönyben május 11-én 2023. évi XIX. számú törvényként megjelent az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A törvénygyógyszerészetet érintő fontosabb részei a következők:

 

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében nyilvántartja

 

o az egészségügyi szolgáltatók adatait és az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak és egyes egészségügyben dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatait,

 

o a gyógyászati segédeszközök forgalmazásával, javításával, illetve kölcsönzésével foglalkozó szolgáltatók vonatkozásában a szolgáltató heti nyitvatartási rendjét, valamint annak megjelölését, hogy a szolgáltató – jogszabályban meghatározottak szerint – sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült, vagy méretre igazított gyógyászati segédeszközt forgalmaz, javít, illetve kölcsönöz, továbbá

 

o az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott szabadfoglalkozású jogviszonyban megbízási szerződéssel foglalkoztatott egészségügyi dolgozót a foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jelenti be a 6. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nyilvántartásba.

 

- Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása értelmében a NEAK ezentúl az EESZT útján is hozzáférhet

 

o az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá

 

o a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint

 

o a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében.

 

- A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása értelmében

 

o ezentúl nem nyújtható méltányosságból támogatás nem támogatott allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz árához,

 

o ha az egészségbiztosító az ellenőrzés során megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató a) a finanszírozási szerződés vagy ártámogatás nyújtására kötött szerződés szerinti, b) más forrásból megtérülő vagy c) el nem végzett ellátásért, ki nem szolgált termékért a biztosítottal a jogszabály szerinti térítési díjat meghaladóan térítési díjat fizettetett, kötelezi az egészségügyi szolgáltatót a térítési díjnak a biztosított részére történő visszafizetésére.” (a kiemelt szövegrész az új),

 

o az egészségbiztosító az egészségügyi szolgáltatások nyújtására - a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval, továbbá a gyógyszerárhoz nyújtott támogatással történő kiszolgáltatására, gyógyászati segédeszköz árhoz nyújtott támogatással történő forgalmazására, kölcsönzésére, javítására és amennyiben a gyártó az eszköz kiszolgáltatását is végzi, egyedi méretvétel alapján történő gyártására (a továbbiakban együtt: forgalmazás), valamint gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására az egészségbiztosító szerződést köt a szolgáltatóval, amennyiben az


- erre külön jogszabályban foglaltak szerint jogosult, valamint
- megfelel a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen a finanszírozással kapcsolatos adatkezeléssel, adatellenőrzéssel és a társadalombiztosítási támogatás elszámolásával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeknek, és
- nem rendelkezik olyan köztartozással vagy az Egészségbiztosítási Alap felé fennálló tartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt (a kiemelt szövegrész az új).

 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása értelmében a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem folytatható.

 

- A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása értelmében

 

o új fogalomként jelenik meg az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönített nyilvántartása, amely szerint ez átlátható és technikailag zárt, kizárólag hatósági ellenőrzési tevékenység részére hozzáférhető elektronikus szakmai nyilvántartási rendszer; az ennek ellenőrzéséhez szükséges hozzáférést az egészségügyi államigazgatási szerv részére biztosítani kell,

 

o szigorodik a támogatásba történő befogadás azoknál a gyógyszereknél, amelyek más tagállamokban már forgalomban vannak és támogatásban részesülnek (főszabályként a három legalacsonyabb termelői árú ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer számtani átlagánál nem lehet magasabb a termelői ára),

 

o a működési célú támogatásban részesülő közforgalmú gyógyszertár esetében a jogosultsági feltételeket igazoló hatósági bizonyítványt az egészségügyi államigazgatási szerv a tárgynegyedévet követő harmadik hónap utolsó 10 napjában hivatalbóli eljárás keretei között állítja ki,

 

o az új gyógyszertár létesítéséről szóló, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadandó határozat kiadására eddig előírt 25 napos határidő törlésre kerül,

 

o pontosításra kerül a közforgalmú gyógyszertár áthelyezése során a távolság mérése; e szerint a meglévő és az áthelyezendő gyógyszertárak közötti legkisebb távolságon a közúton vagy közterületen történő megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni,

 

o a gyógyszertárat működtetők nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól az egészségügyi államigazgatási szerv közhiteles hatósági nyilvántartást vezet,

 

o módosul a 74. § (3) bekezdés, melynek új szövege az alábbi: Közfinanszírozásban részesülő gyógyszer kiszolgáltatására szerződött gyógyszertárat működtető társaságban nem szerezhet sem közvetlenül, sem közvetve tulajdont gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve olyan természetes személy, vállalkozás vagy vállalkozáscsoport, amely közvetlenül vagy közvetett módon legalább négy gyógyszertárat működtető társaságban tulajdonnal rendelkezik, valamint olyan gazdasági társaság, amelynek székhelye olyan államban van, ahol nem végez gazdasági tevékenységet és amelyben jogszabály nem ír elő társasági adónak megfelelő adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendő, a társasági adónak megfelelő adó és az adózás előtti eredménynek megfelelő összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 19. §-ában előírt mérték kétharmadát. (a kiemelt szövegrész az új).

 

A fenti módosításuk 2023. június 1-jén lépnek hatályba.

 

A gyorstájékoztató csupán a gyógyszerészeti szempontból legfontosabb változásokra hívja fel a figyelmet és nem teszi feleslegessé a jogszabály elolvasását.

 

Budapest, 2023. május 12.

 

Dr. Hankó Zoltán

A hozzászóláshoz be kell lépnie. Ha még nem regisztrált, IDE KATTINTVA megteheti.

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo